اصطلاحات و تعاریف شارژبوک
اصطلاحات توضیحات
موجودی اول دوره
هنگامی‌ که به عنوان مدیر ساختمان شروع به کار می‌کنید قبل از هر چیز موجودی صندوق را از شخصی که قبلا مدیر بوده است تحویل می‌گیرید. این مبلغ جدا از طلبی که صندوق ساختمان از واحد ها دارد , میزان پولی است که در حال حاضر در صندوق موجود است. شما به عنوان مدیر جدید این مبلغ را در سیستم به عنوان مبنای اولیه صندوق ثبت می‌کنید
اصلاح توضیحات دریافت
منظور از دریافت در این سیستم گرفتن وجه از ساکنان ساختمان بابت هزینه ها ی مشترک و شارژ ساختمان می‌باشد.معمولا پس از دریافت وجه از ساکنان مدیر ساختمان پس از ثبت و بستانکار کردن واحد(کم کردن از بدهی او) یک رسید تهیه کرده و ارائه می‌دهد. در سیستم SharjBook ارائه رسید به صورت ارسال یک پیامک به شماره همراه واحد پرداخت کننده انجام می‌شود
قبض/شارژ
همانند قبض آب , برق و گاز این مفهوم در سیستم نیز بکار می‌رود و استفاده می‌شود. شما به عنوان مدیر ساختمان هر دوره ( معمولا ماهانه) به صورت ثابت و یا متغیر برای تامین هزینه های جاری مشترک ساختمان (نظیر نظافت, برق عمومی , سرویس نگهداری آسانسور , حقوق نگهبانی و ....) که در تعهد ساکنان ساختمان است مبلغی را به عنوان شارژ اعلام می‌کنید. با صدور قبض شارژ سهم واحد ها البته در برخی از ساختمان های گاها برای برخی واحد ها ( با توجه به شرایطشان مثل طبقه , عدم حضور دایم و...) مقدار شارژ متفاوت از بقیه است صدور قبض به صورت اطلاعات متغیر قابل تعریف است. در ساختمانهایی که داری هزینه های متغیر مشترک هستند مانند هزینه آب مشترک( ساختمان دارای یک کنتور برای همه واحد ها است) مدیر پس از دریافت قبض از پست آن را بر اساس سهم هر واحد بین ساکنان تقسیم می‌کند.
هزینه های مشترک ثابت
هزینه هایی که فارغ از تعداد نفرات , متراژ, طبقات و.. مشول همه واحد ها به نسبت مساوی می‌گردد هزینه های مشترک ثابت هستند. معمولا در ساختمان ها این هزینه ها از محل شارژ دوره ای ساختمان تامین می‌گردد.مانند هزینه نظافت ساختمان که به همه واحد ها به شکل مساوی تعلق می‌گیرد
هزینه های مشترک متغیر
در ساختمانی که دارای کنتور آب مشترک ,گاز مشترک یا برق مشترک می‌باشد و با توجه به تصویب ساکنین یا هیدت مدیره ساختمان روش محاسبه سهم هر واحد مشخص شده است, این هزینه ها پس از مشخص شدن طی یک قبض تفکیکی به واحد ها اعلام می‌شود تا واحد ها اطلاع پیدا کنند چه مبلغی را به طور مثال بابت قبض آب بایستی برای آن دوره بپردازند. از آنجا که عواملی نظیر متراژ , نفرات و ... در سهم هر واحد نقش دارد, روش عادلانه آن است که پس از انتخاب روش تقسیم بندی مناسب قبض تفکیکی برای واحد ها صادر گردد و هر واحد به میزان مصرف خود متناسبا بدهکار شود
هزینه
منظور از هزینه در سیستم SharjBook پرداخت پول از صندوق ساختمان بابت هزینه های ساختمان نظیر تعمیرات , نظافت , خرید اقلام مصرفی , پرداخت قبض برق عمومی( محوطه) و... می‌باشد. عموما هر گونه خرجی که در ساختمان انجام می‌شود .
درآمدهزینه
برخی از ساختمان ها دارای امکاناتی هستند که می‌توانند از طریق آن کسب درآمد داشته باشند. به عنوان مثال اگر ساختمان دارای سالن اجتماعات , استخر , پارکینگ اضافه و... باشد طبعا این درآمدها می‌بایست در سیستم ثبت شود که موجب افزایش موجودی صندوق خواهد شد
صورت وضعیت ساختمان
گزارش کلی مقدار بدهی(یا طلب) واحد های ساختمان و موجودی صندوق
بیلان صندوق
گزارش دخل و خرج صندوق مبنی بر مقدار موجودی صندوق در ابتدای دوره ,هزینه های انجام شده و مبلغ در یافتی از واحد ها

sharjbook sharj Terms Idiom برق آب مشترک محوطه تفکیک سهم تقسیم روش اندروید پنل شارژبوک

تعریف اصطلاحات د توضیحات درباره آنها در سایت شارژبوک

اصطلاحات و تعاریف شارژبوک

sharjbook

sharj

book

payment

Invoice

apartment

Billan

Receipt

bill

income

CashBook

شارژبوک

درآمد

پرداخت

صورت وضعیت ساختمان

صورت حساب

شارژ و بدهی

دریافت های ساختمان

هزینه های ساختمان

درآمدهای ساختمان

موجودی صندوق

ارسال پیام

دوره های مدیریت

پرسش و پاسخ های واحد پشتیبانی

خرید اشتراک

ویژگی های شارژ بوک

اپلیکیشن شارژبوک

سیب اپ

تعرفه اشتراک شارژبوک

راهنمای پرداخت

هزینه های ثابت ساختمان

هزینه های مشترک

http://sharjbook.com/Home/Terms/